Baikal taling

<span class=Baikaltaling " title="Baikaltaling " />
De Baikaltaling (Anas formosa) is een grondeleend uit de familie van de eendachtigen (Anatidae).
Abonneer op Baikal taling