Volg ons:

Volière of vliegkooi construeren

Regelmatig spreken wij mensen die actief zijn in de watervogelliefhebberij en op zoek zijn naar bescherming van hun dierbare watervogels tegen roofdieren. Hierbij kan gedacht worden aan een roofvogel die vanuit de lucht een (kostbare) watervogel grijpt en deze kan doden. In een bewoond gebied heeft u hoogstwaarschijnlijk te maken met katten. Wanneer u geen gebruik maakt van schrikdraad, bestaat de kans dat een kat over de afscheiding zal kunnen komen en grote onrust kan veroorzaken binnen uw watervogels. Helaas is dat bij ons in de beginperiode ook gebeurt met als gevolg dat een twaalf-tal watervogels dit met de dood hebben moeten bekopen.

Naast het afschermen van uw watervogels tegen roofdieren biedt een volière of overkapping nog een belangrijk voordeel. Het houden van watervogels die niet gekortwiekt of geleewiekt zijn. Het vrijelijk kunnen rondvliegen binnen de volière. Wat is er nu nog mooier als een stel roodschoudertalingen die prachtig mooi rondvliegen binnen de volière en hun rust vinden op een hoog afgezaagde boomstam nabij de waterrand. Of denkt u eens aan een klein koppeltje steltkluten die vrij kunnen rondvliegen.

Lees meer: Volière of vliegkooi construeren

Leewieken en wetgeving

Het Ministerie van EL&I is voornemens het leewieken van sier- en watervogels per 2017 te gaan verbieden. Maar wat is nu eigenlijk leewieken? Waarom wordt het gedaan? En wat zijn de gevolgen van een verbod? 

Ganzen

Soorten
Wereldwijd zijn er ongeveer 50 soorten ganzen. Deze soorten kunnen worden ingedeeld in ganzen van het zuidelijk halfrond (o.a. Nijlgans, Alopochen aegyptiacus en Magehaengans Chloephaga picta) en ganzen van het noordelijk halfrond (o.a. de inheemse soorten). Twee 'noordelijke' soorten zijn gedomesticeerd: de gedomesticeerde vorm van de zwaangans (Anser cygnoides) is bekend als de knobbelgans en gedomesticeerde rassen van de grauwe gans (Anser anser) zijn bekend als boerengans, toulouse gans, Twentse gans enz. Beide gedomesticeerde ganzensoorten hybridiseren regelmatig en alle gedomesticeerde ganzenrassen en hun hybriden worden wel samengevat onder de naam 'parkgans'.

Lees meer: Ganzen

Zelf een nestkast maken

In de broedtijd zijn watervogels druk zoekende naar de meest ideale plek om hun nest te maken. Vaak tussen hoge graspollen of zomaar ergens in het struikgewas. Toch komt het ook vaak voor dat vrouwtjes geen geschikte plaats kunnen vinden in de omgeving van de vijver op een hoogte van ongeveer 20 tot 40 cm. Daarom is het aan te bevelen om een aantal nestkasten te installeren aan de rand van de vijver. Met een trapje van bijvoorbeeld een boomstronk of een aantal stenen vergemakkelijkt u de ingang naar het nestkastje.

Lees meer: Zelf een nestkast maken

Eenden

Soorten
Wereldwijd zijn er een kleine 100 soorten eenden. Hiervan worden enkele tientallen soorten regelmatig in gevangenschap gehouden. Twee soorten zijn gedomesticeerd: wilde eend (Anas platyrhynchos) en muskuseend (Cairina moschata). De gedomesticeerde rassen van deze soorten zijn door selectie beter aangepast aan een leven in gevangenschap en stellen minder eisen aan hun leefomgeving. De niet-gedomesticeerde eenden kunnen worden ingedeeld op grond van leefgewoontes en verwantschap:

Lees meer: Eenden

Richtlijnen gebruik broedmachine.

Lees meer: Richtlijnen gebruik broedmachine.

Broedmachine of toch natuurbroed? Dat is een afweging die een kweker veelal moet maken wanneer een stel sierwatervogels bezig is een nestje te bouwen voor hun legsel. Het antwoord op deze vraag is niet eenvoudig te geven. Vele factoren zijn bepalend voor een keuze tot kunstmatige broed of natuurbroed. Wanneer de habitat niet optimaal is ingesteld voor natuurbroed doordat bijvoorbeeld de gebruikte afrastering te grootmazig is, bent u al snel genoodzaakt over te gaan op kunstmatige broed. Ook zijn factoren als ongedierte, roofvogels en natuurlijk het in staat achten van het ouderlijk paar tot goede verzorging van de jongen bepalend voor de keuze. Maar uiteindelijk blijft natuurbroed toch het beste voor de jonge watervogels.

 

Lees meer: Richtlijnen gebruik broedmachine.

Zwanen

Soorten
Wereldwijd zijn er 7 soorten zwanen waarvan de knobbelzwaan (Cygnus olor) en de zwarte zwaan (Cygnus atrata) het meeste worden gehouden. De andere zwanensoorten zijn vaak gevoeliger en alleen geschikt voor ervaren watervogel-houders.

Lees meer: Zwanen

Buddy digital egg monitor

Lees meer: Buddy digital egg monitor

Gebruik je een broedmachine of uitkomstmachine voor het uitbroeden van bevruchte eieren? Heb je wel eens in twijfel gestaan of het embryo of kuiken in het ei nog leeft? Dan is de Buddy digital egg monitor een onmisbaar apparaat. 

Lees meer: Buddy digital egg monitor

Inrichten leefomgeving voor watervogels

Net als andere dieren stellen ook watervogels specifieke eisen aan hun leefomgeving. Schoon water is in alle gevallen een levensvoorwaarde: water om te badderen, om in te zwemmen en om te drinken. Een groot deel van het leven van watervogels speelt zich in en rond het water af. Helaas vervuilen watervogels het water sterk met hun ontlasting. Hierdoor er een grote kans op hoge nitraat en nitrietwaardes en dus ook op zweefalgengroei (groen water). Doordat ze het water zo sterk vervuilen, kunnen de meeste watervogels niet samen met vissen worden gehouden. Alleen een paartje kleine eendjes in een grote vijver wil nog wel eens gaan. De meeste watervogels eten waterplanten en kunnen dus ook niet in een beplante vijver worden gehouden. In feite heeft het houden van watervogels wel wat weg van het houden van koi, die vergelijkbare problemen geven met beplanting en waterkwaliteit. De oplossingen zijn in feite ook hetzelfde: vaak waterverversen of, voor een paar kleine eendjes, extra goede filtering of aanleg van een groot plantenfilter.

Lees meer: Inrichten leefomgeving voor watervogels

Gezondheidszorg bij vogels

Om optimaal van onze dieren te kunnen genieten is het van groot belang dat ze gezond zijn enblijven. Hierna volgen een aantal tips die daar bij kunnen helpen. Grofweg zijn drie items teonderscheiden.
  1. Herkennen van ziekteverschijnselen
  2. Curatieve behandelingen
  3. Preventieve behandelingen
 

Lees meer: Gezondheidszorg bij vogels

Waterkwaliteit

Water.


Al het leven op aarde is afhankelijk van water. Zonder water is leven op aarde niet mogelijk. Niet al het water op aarde is drinkbaar. Een duidelijk voorbeeld zijn alle zee?n/oceanen wegens het zoutgehalte. Ook water zonder zoutgehalte is niet altijd geschikt als drinkwater voor onszelf en voor de dieren.

Lees meer: Waterkwaliteit

Ziekten bij watervogels

Herkenning, behandeling en preventie van ziekten bij watervogels.

Onder watervogels verstaan we eenden, ganzen en zwanen van alle wilde- en gedomesticeerde soorten. Ziekteverwekkers kunnen worden onderverdeeld in een aantal soorten; in volgorde van grootte zijn dat virussen, bacteriën, schimmels, gisten en inwendige parasieten. De belangrijkste en meest schadelijke virusziekten zijn ganzenhepatitis, eendenpest en eendenhepatitis.

Lees meer: Ziekten bij watervogels

Cites

Lees meer: Cites

Handel in en bezit van beschermde dieren en planten

De handel in en het bezit van beschermde dieren en planten of producten die van beschermde dieren of planten zijn gemaakt, is aan strikte regels gebonden. Het CITES-verdrag regelt de internationale handel in bedreigde dieren en planten.

CITES staat voor: Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora. In het Nederlands betekent dit: Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde uitheemse dieren en planten. Binnen de Europese Unie wordt uitvoering gegeven aan de Internationale CITES-overeenkomst door middel van de EG-CITES-Basisverordening en de EG-CITES-uitvoeringsverordening. De Flora- en faunawet (Ff-wet) verwijst rechtstreeks naar de EG-CITES-verordeningen. Deze wet regelt ook handel en bezit voor een aantal soorten die niet onder het CITES-verdrag vallen. Het is in principe verboden inheemse beschermde dieren en planten te verzamelen, verhandelen, vervoeren of bezitten. Op deze regel zijn uitzonderingen, bijvoorbeeld voor vogels die in gevangenschap zijn geboren. Handel in en bezit van uitheemse dier- en plantensoorten is in veel gevallen toegestaan. De handelaar of de eigenaar moet dan wel een vergunning of certificaat hebben.

Lees meer: Cites

Wat is botulisme

Tijdens langdurige warme zomers met weinig neerslag en veel zonneschijn worden we wel eens geconfronteerd met het huiveringwekkend beeld van zieltogende watervogels en hun kadavers in ondiepe waterplassen of vijvers, in moerassen of langs de oevers van sterk vervuilde, traag stromende rivieren. Oorzaak: botulisme. Deze schrijnende situaties doen zich in ons land bijna uitsluitend voor tijdens de zomermaanden maar een enkele keer ook doorlopen tot ver in de herfst.

Lees meer: Wat is botulisme

Regeling pootringen

Lees meer: Regeling pootringen

Regeling afgifte en kenmerken gesloten pootringen en andere merktekens.

De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op Verordening (EG) nr. 338/97 van de Raad van de Europese Unie van 9 december 1996 inzake de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten door controle op het desbetreffende handelsverkeer (PbEG 1997, L 61);

Gelet op Verordening (EG) nr. 1808/2001 van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 30 augustus 2001, houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 338/97 van de Raad van de Europese Unie inzake de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten door controle op het desbetreffende handels verkeer (PbEG L 250);

Gelet op artikel 102 van de Flora- en faunawet;

Gelet op de artikelen 6, tweede lid, en 7 van het Besluit vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten;

Gelet op de artikelen 12, eerste lid, onderdelen a en b, en 13, eerste lid, van de Regeling vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten Flora- en faunawet;

Lees meer: Regeling pootringen

Huisvesting
Huisvestingsrichtlijnen

Inrichten van de leefomgeving (habitat) vergt enig inzicht en kennis om de toekomstige sierwatervogels hun plek te geven. Een natuurlijke habitat waarin de vogel zich op z'n gemak voelt draagt bij aan het succes van de hobby. Een dichte omheining of afrastering is onontbeerlijk voor afbakening maar ook de bescherming van hun leefomgeving. Een waterpartij en de juiste beplanting voor beschutting tegen weer en wind is belangrijk. Voor de inrichting van de leefomgeving van sierwatervogels zijn huisvestingsrichtlijnen opgesteld die een leidraad kunnen zijn voor de inrichting van de leefomgeving.

Gezondheidszorg
Algemeen

Ziekteverwekkers kunnen worden onderverdeeld in een aantal soorten; in volgorde van grootte zijn dat virussen, bacteriën, schimmels, gisten en inwendige parasieten. De belangrijkste en meest schadelijke virusziekten zijn ganzenhepatitis, eendenpest en eendenhepatitis.

Botulisme

Botulisme is een vergiftiging door het vergif botuline waaraan vooral watervogels en vissen sterven. In het begin gaat het vooral gepaard met spierverlamming. Er zijn 7 verschillende typen botuline waaronder enkele die gevaarlijk zijn voor de mens. De bacterie Clostridium botulinum (en de nauw verwante C. argentinense), die botulisme veroorzaakt kan zich alleen onder bepaalde omstandigheden snel vermenigvuldigen:

  • in een eiwitrijk zuurstofarm milieu (dode vogels of vissen, vooral wanneer deze in het water liggen);
  • in water dat 20 graden Celsius of nog warmer is (met name ondiep, stilstaand water wordt in de zomer snel warm).

Niet de bacterie zelf veroorzaakt de symptomen, maar het door die bacterie afgescheiden toxine (botuline). Dit veroorzaakt een blokkade van de signaaloverdracht van spier naar zenuw.

Mijn Sierwatervogels

Inloggen gaat eenvoudig met uw Facebook, Twitter of LinkedIn account.

Veel plezier met Mijn Sierwatervogels.