Volg ons:

Cites

Lees meer: Cites

Handel in en bezit van beschermde dieren en planten

De handel in en het bezit van beschermde dieren en planten of producten die van beschermde dieren of planten zijn gemaakt, is aan strikte regels gebonden. Het CITES-verdrag regelt de internationale handel in bedreigde dieren en planten.

CITES staat voor: Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora. In het Nederlands betekent dit: Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde uitheemse dieren en planten. Binnen de Europese Unie wordt uitvoering gegeven aan de Internationale CITES-overeenkomst door middel van de EG-CITES-Basisverordening en de EG-CITES-uitvoeringsverordening. De Flora- en faunawet (Ff-wet) verwijst rechtstreeks naar de EG-CITES-verordeningen. Deze wet regelt ook handel en bezit voor een aantal soorten die niet onder het CITES-verdrag vallen. Het is in principe verboden inheemse beschermde dieren en planten te verzamelen, verhandelen, vervoeren of bezitten. Op deze regel zijn uitzonderingen, bijvoorbeeld voor vogels die in gevangenschap zijn geboren. Handel in en bezit van uitheemse dier- en plantensoorten is in veel gevallen toegestaan. De handelaar of de eigenaar moet dan wel een vergunning of certificaat hebben.

Lees meer: Cites

Regeling pootringen

Lees meer: Regeling pootringen

Regeling afgifte en kenmerken gesloten pootringen en andere merktekens.

De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op Verordening (EG) nr. 338/97 van de Raad van de Europese Unie van 9 december 1996 inzake de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten door controle op het desbetreffende handelsverkeer (PbEG 1997, L 61);

Gelet op Verordening (EG) nr. 1808/2001 van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 30 augustus 2001, houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 338/97 van de Raad van de Europese Unie inzake de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten door controle op het desbetreffende handels verkeer (PbEG L 250);

Gelet op artikel 102 van de Flora- en faunawet;

Gelet op de artikelen 6, tweede lid, en 7 van het Besluit vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten;

Gelet op de artikelen 12, eerste lid, onderdelen a en b, en 13, eerste lid, van de Regeling vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten Flora- en faunawet;

Lees meer: Regeling pootringen

Mijn Sierwatervogels

Inloggen gaat eenvoudig met uw Facebook, Twitter of LinkedIn account.

Veel plezier met Mijn Sierwatervogels.